: منوی کاربر
Skip Navigation Links.

WHO
isirv.org
The FLU Ends with U. Learn more: www.flu.gov
euroflu
EISN

سامانه مراقبت بیماری آنفلوانزا

 • Generic Influenza Virus

 • Generic Influenza Virus

 • Monitoring ILI Syndrome

 • Based on SEPAS & ISO 13606

prevnext
به منظور نظام بخشيدن به روشهاي جمع آوری، يكپارچه سازی، گزارش گيری و مديريت اطلاعات آماری روند بیماری آنفلوانزای پاندمیک و پرندگان در مراکز بهداشتي درماني در كل كشور ، ضرورت ايجاد سيستمی نرم افزاری وجود دارد كه انتظارات ذيل را برآورده سازد:
 • ايجاد انباره داده و مخزن اطلاعات آماری
 • امكان جستجو و گزارشگيري از اطلاعات آماري موجود در انباره داده
 • تقويت وتسريع روشهاي جمع آوری اطلاعات از سطح كشور
 • تقويت وتسريع روشهاي تهيه گزارشات آماری
 • تقويت وتسريع امور مربوط به انتشار نشريات فصلی آماری (Quarterly Epidemiological Report of Influenza)
 • امكان نظارت و مديريت بيشتر بر صحت انجام فرآيندهاي جمع آوري و اصلاح اطلاعات
 • امكان عملكرد سيستم جديد به موازات سيستمهای موجود در وزارت متبوع و دانشگاه های علوم پزشکی کشور