Home Contact Sitemap
[ ورود ]
آزمایشهای بالینی در پزشکی نوین یکی از ارکان مهم برای رسیدن به تشخیص مناسب و پیگیری درمان بیماران می باشد. تفسیر آزمایش بالینی نیازمند برخورداری از دانشی عمیق از رشته های گوناگون است بدان معنی که تفسیر آزمایش بالینی به تنهایی بدون در نظر گرفتن علائم بالینی بیماران نه تنها کمک کننده نیست بلکه می تواند حوادث غیر قابل جبران بالینی را ایجاد کند. با این وجود آگاهی شهروندان از مفاهیم و کلیات آزمایشها می تواند در پذیرش انجام آزمایش توسط بیمار کمک کننده باشد.

جزئیات مربوط به
"Hyperaldosteronism "

Persian specification
عنوان فارسی
هایپرآلدسترونیسم

توصیف
هایپرآلدسترونیسم یک بیماری‌های غده آدرنال و غدد درون ریز بیماری های دیگر و اختلال آلدوسترون است.
English specification Concept
Hyperaldosteronism

Concept Description
Hyperaldosteronism IS A Adrenal Gland Diseases AND Other endocrine gland diseases AND Aldosterone disorder.
Related Terms
LanguageValueCodeSource
En Hyperaldosteronism E26 ICD10
En hyperaldosteronism دارونامه رسمی ایران
En Hyperaldosteronism MSH
En Hyperaldosteronism دارونامه رسمی ایران
En Hyperaldosteronism, unspecified E26.9 ICD10
En Hyperaldosteronism 88213004 SNOMEDCT
En Hyperaldosteronism CSP
En Hyperaldosteronism Wikipedia English
Semantic Types
  • Disease or Syndrome