پرینت

نام آزمایش

Chloride, Serum, Plasma, or Blood


مترادف

Cl سرم


خلاصه

کلرید یک الکترولیت مهم سرم و جزو پانل‏های متابولیک است.


نمونه

سرم، پلاسما، خون کامل


ظرف

لوله درب قرمز یا لوله درب سبز (هپارین)


نمونه‌گیری

در اطفال می­توان خون مویرگی و از پاشنه پا گرفت.


طریقه نگهداری

در یخچال نگهداری شود.


محدوده مرجع


* نوزاد نارس: mmol/L 110-95
* نوزاد ترم: mmol/L 106-96
* کودکان و بالغین: mmol/L 107-97مقادیر خطرناک

کمتر از mmol/L 80 یا بیشتر از mmol/L 115


کاربرد

اندازه‏گیری کلراید در تشخیص افتراقی اسیدمی و آلکالمی مفید است. با استفاده از کلراید می‏توان میزان آنیون گپ را تعیین نمود. مقادیر کلراید باید همراه با نتایج سایر الکترولیت‏ها و آنالیت‏های اسید و باز تفسیر گردد.
افزایش کلراید در کمبود مینرالوکورتیکوئیدها، مصرف کلرید آمونیوم، اسیدوز متابولیک هیپرکلرمیک (nongap)، انفوزیون بیش از حد نرمال سالین، اسیدوز توبولر کلیوی (RTA)، فیستول پانکراسی و فیستول روده‏ای – مثانه‏ای دیده می‏شود.
کاهش کلراید نیز در هیدراتاسیون بیش از حد، نارسایی احتقانی قلب، سندرم ترشح نامتناسب ADH (SIADH)، بیماری آدیسون، استفراغ، اسیدوز تنفسی مزمن یا جبران شده، نفریت از دست دهندة نمک، سوختگی‏ها، آلکالوز متابولیک، کتواسیدوز دیابتی و مصرف دیورتیک‏ها مشاهده می‏شود. در تشخیص افتراقی استفراغ بدون اتیولوژی مشخص در نوزادان اگر بی‏کربنات بالا و کلراید پایین باشد، به نفع تنگی پیلور خواهد بود (در مقابل ریفلاکس گاستروازوفاژیال).متدولوژی

اسپکتروفتومتری، الکترود یون اختصاصی (ISE)، تیتراسیون کلومتریک – آمپرومتریک (coulometric–amperometric titration) و تیتراسیون مرکوری‏متریک.منبع: پایگاه اطلاع رسانی داده های آزمایشگاهی به زبان فارسی
Copyright © 2011 Ministry of Health and Medical Education - All rights reserved